ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อสม.ออกให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 3

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รพ.สต.แม่ยื้อ ให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน 
     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน เวลา 06.00 น. โดยมีการให้บริการเจาะเลือดปลาย