ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าสาธารณสุขที่ร่วมกับ อสม.ร่วมคัดกรองโควิด-19 ประกวดวัดศีล 5 

       วันที่ 13 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ เพื่อรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

    วันที่ 
พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2563 ได้แก่ เจาะเลือดประจำปี ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจตา และตรวจเท้า

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง

     วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  โดย เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของรพ.สต.บ้านแม่ยื้อ 

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ 2563


     วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินกิจกรรมจัด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

    วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการจัดกิจรรม โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

     วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ออกให้บริการเยี่ยมบ้าน ติดตามอาการผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง
    วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  โดย เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของรพ.สต.บ้านแม่ยื้อ
ประชุมประจำเดือน อสม.เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
   วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


คัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  ในโรงเรียน
       วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการจัดกิจรรม โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รพ.สต.บ้านแม่ยื้อ ร่วมกับ อสม.ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อสม. และกลุ่มจิตอาสา ผู้นำชุมชน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึก

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รพ.สต.แม่ยื้อ ร่วมกับ อสม.ณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
      วันที่ พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทีม อสม.และชมรมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รพ.สต.แม่ยื้อ ร่วมกับ อสม.ออกติดตามผู้เดินทางต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19)
    วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563


รพ.สต.แม่ยื้อร่วมกับ อสม.ออกติดตามผู้กักตัว ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563


เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมให้บริการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19
      วันที่ 7 เมษายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
ออกให้บริการแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และให้ความรู้คำแนะนำ และการติดตามเฝ้าระวังโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563


เยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วย และเฝ้าระวังโคโรน่าไวรัส (Covid-19)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเจ้าหน้าที่ นักระบาดวิทยา นักแพทย์แผนไทย 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประชุมวางแผนรับมือ โคโรนาไวรัส (Covid-19)

วันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมวางแผนแนวทางการดำเนิน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การตรวจเลือดประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับโรคความดันโลหิตสูง
วันที่ กุมภาพันธ์ 2563  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ได้ดำเนินกิจกรรมเจาะเลือดประจำปี 2563 และตรวจสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 110 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และขอบคุณผู้มารับบริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตรวจเยี่ยม รพ.สต.แม่ยื้อ
    วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายอริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสุเทพ พงษ์ไทยสงค์ สาธารณสุขอำเภอไทรงาม

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

เตือนเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส จากประเทศจีน
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ เตือนเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส จากประเทศจีน เนื่องจากมีรายงานข่าวในประเทศจีน พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จากการตรวจ