ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

โรคติดต่อ

การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
>>>โรคชิคุนกุนย่า (Chikungunya)
>>>โรคซิก้า (Zika Fever)
>>>โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth)
>>>โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)
>>>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

>>>โรคเอดส์ (HIV-AIDS)
>>>โรคหนองใน (Gonorrhea)
>>>โรคซิฟิลิส (Syphilis)
>>>โรคหูดหงอนไก่ (Condyloma Acuminata)