ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการจัดกิจรรม โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รพ.สต.บ้านแม่ยื้อ ร่วมกับ อสม.ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อสม. และกลุ่มจิตอาสา ผู้นำชุมชน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึก