ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปั่นเพื่อสุขภาพ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน"

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ได้ดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพ" มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเด็กนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุ ทั้งหมด 50 คน

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

       วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทีม อสม.และชมรมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท

อสม.ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 

วันที่ 26-30 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ หมู่ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ บ้านแม่ยื้อ ม.3 8 9 บ้านทุ่งรวงทอง ม.และบ้านหนองยาง ม.ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง