ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การตรวจเลือดประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับโรคความดันโลหิตสูง
วันที่ กุมภาพันธ์ 2563  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ได้ดำเนินกิจกรรมเจาะเลือดประจำปี 2563 และตรวจสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 110 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และขอบคุณผู้มารับบริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี