ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563


เยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วย และเฝ้าระวังโคโรน่าไวรัส (Covid-19)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเจ้าหน้าที่ นักระบาดวิทยา นักแพทย์แผนไทย 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประชุมวางแผนรับมือ โคโรนาไวรัส (Covid-19)

วันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมวางแผนแนวทางการดำเนิน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)