ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

พันธกิจ

1. หน่วยงานรักษามาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน , 5 ส. และมุ่งสู่มาตรฐาน  PCA.
2. พัฒนาระบบการบริการสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
    และ  การฟื้นฟูสภาพ
3. มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และศึกษาวิจัยของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมพลังชุมชนให้เข็มแข็ง
7. สร้างเสริมขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงานให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น