ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ติดตามเฝ้าระวังโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

     วันที่ 11 มกราคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

 ติดตามเฝ้าระวังโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

    วันที่ 25-30 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19