ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

     วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ออกให้บริการเยี่ยมบ้าน ติดตามอาการผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง
    วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  โดย เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของรพ.สต.บ้านแม่ยื้อ
ประชุมประจำเดือน อสม.เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
   วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


คัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  ในโรงเรียน
       วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรม