ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ 2563


     วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินกิจกรรมจัด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ 2563