ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"
ประวัติสถานบริการสาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ   ตั้งอยู่ ณ. หมู่ที่ 9  บ้านแม่ยื้อ  ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร  เนื้อที่จำนวน  2 ไร่  3  งาน 11  ตารางวา  ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากนางมณีรัตน์ ภูคลังและครอบครัว โดยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งที่ 2 ของตำบลหนองไม้กอง   เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2538 มีอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ อาคารสถานีอนามัย เลขที่  8170/2536   มูลค่าราคา   1,461,366 บาท  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2  แบบเลขที่ 5335/32   มูลค่าราคา 320,817 บาท  จำนวน 2 หลัง และ ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต (รื้อถอน เพื่อสร้างอาคารแพทย์ฯ) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2539  ครอบคลุมการให้บริการ ประชาชนที่รับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ยื้อ หมู่ 3 ,8 ,9 ,บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 และบ้านหนองยาง หมู่ 5 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
        ปีงบประมาณ 2547  ได้รับเงินบริจาค จากประชาชน บ้านแม่ยื้อ ,บ้านทุ่งรวงทอง ,บ้านหนองยาง และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน  จำนวนสองแสนบาท  ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง เพื่อความสะดวก  ในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
       ปีงบประมาณ 2549  สถานีอนามัยแม่ยื้อ    ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานผลการปฏิบัติงานของศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) จากคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน  สสจ.กำแพงเพชร  
         ปีงบประมาณ  2553 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ  ตามนโยบายของรัฐบาล 
         ปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาค  เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมีพระครูเกษมวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดทีฑายุการาม เป็นผู้อุปถัมภ์
และนายมานิช  แก้วอินทร์ ประธานบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ พร้อมทีมงาน เป็นผู้จัดหางบประมาณในการก่อสร้าง
         ปีงบประมาณ 2561 มีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว และสร้างทีมหมอครอบครัว  และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ เป็น สถานบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ตลอดไป

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกำแพงเพชร  
เขตรอยต่อ ติดกับอำเภอวชิระบารมี  จังหวัดพิจิตร
ระยะทางถึง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม  15  กิโลเมตร
ระยะทางถึง  โรงพยาบาลไทรงาม  12  กิโลเมตร
ระยะทางถึง  ที่ว่าการอำเภอไทรงาม  12  กิโลเมตร  
มีถนนหลวงแผ่นดิน กำแพงเพชร พิจิตร ตัดผ่าน ทำให้การเดินทางติดต่อราชการค่อนข้างสะดวก
ลักษณะทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  เป็นดินปนทราย ไม่อุ้มน้ำ  ไม่มีภูเขา  และไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน  อาศัยระบบชลประทานในการทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ พืชที่ใช้ปลูก  คือ ข้าว มันสำปะหลัง มะนาว เป็นต้น
การคมนาคม
การคมนาคมระหว่างอำเภอ/จังหวัด  มีถนนลาดยางสายกำแพงเพชร-พิจิตร  ผ่านอำเภอไทรงาม
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและติดต่อระหว่างอำเภอ/จังหวัด
การคมนาคม  ระหว่างหมู่บ้าน/ ตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต แต่จะมีบางเส้นทางเป็นถนนลูกรัง  ในฤดูแล้งการคมนาคมติดต่อกันได้สะดวก  ในฤดูฝนถนนบางสายจะลื่นมาก และบางสายจะถูกน้ำท่วม ชำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ รับผิดชอบจำนวน  5  หมู่บ้าน     คือ
-          บ้านแม่ยื้อ  หมู่ที่  ตำบลหนองไม้กอง         ผู้ใหญ่เอกนรินทร์  คูคลัง
-          บ้านทุ่งรวงทอง  หมู่ที่  ตำบลหนองไม้กอง   ผู้ใหญ่อังคณา  ทาอุบล
-          บ้านหนองยาง  หมู่ที่  ตำบลหนองไม้กอง     ผู้ใหญ่วิเชียร  บุญทองสุข
-          บ้านแม่ยื้อ  หมู่ที่  ตำบลหนองไม้กอง         ผู้ใหญ่ธนู  โสสุด
-          บ้านแม่ยื้อ  หมู่ที่  ตำบลหนองไม้กอง         กำนันดิฐพล ภูคลัง

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลบึงบัว อำเภอวชิระบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลไทรงาม  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น