ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

  จัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine และ Community Isolation ในเขตรพ.สต.แม่ยื้อ

         วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม  2564 

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าคณะตำบลหนองไม้กองและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3,8,9 บ้านแม่ยื้อ หมู่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่ 5 บ้านหนองยาง ร่วมกันประชุมและวางแผนจัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ต้องการพื้นที่กักตัว 14 วัน และ Community Isolation  เพื่อเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดในเขตรพ.สต.แม่ยื้อ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

        มีการประชุมหาแนวทางและข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้ง Local Quarantine และ Community Isolation ระดับตำบล ณ อบต.หนองไม้กอง     


วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ 8 ร่วมกันประชุมหาข้อสรุปและวางแผนการจัดตั้ง Local Quarantine และ Community Isolation หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 8            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ 8 ร่วมกันมอบข้าวสารและอาหารแห้งแก่ผู้ป่วยโควิด ที่ได้รับการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
        
              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าคณะตำบลหนองไม้กองและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ 3,8,9 บ้านแม่ยื้อ ร่วมกันประชุมหาข้อสรุปและวางแผนการจัดตั้ง Local Quarantine ระดับหมู่บ้าน ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดทีฆายุการาม  ได้ข้อสรุปดังนี้
1. กำหนดให้ใช้ศาลาธรรมสังเวช และบริเวรข้างเคียง วัดทีฆายุการาม เป็นพื้นที่ Local Quarantine ของประชาชนหมู่ที่ 3,8,9 ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด ต้องกักตัวตามมาตรการ 14 วัน ขนาด 15 เตียง
2. อาหารและเครื่องนอน สำหรับผู้กักตัว ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง โดยนายธงชัย เพ็งภู่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง)
3. จัดให้มีเวรยามคอยเฝ้าและอำนวยความสะดวก จากผู้นำฝ่ายปกครอง อสม. และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.)

     

            นายสุชาติ กาละภักดี ประธานอสม.อำเภอไทรงาม เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสมทุนสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอไทรงาม จากท่านพระครูเกษมวัชรกิจ เจ้าคณะตำบลหนองไม้กอง เจ้าอาวาสวัดฑีฆายุการาม(แม่ยื้อ) จำนวน 6,000 บาท และพระอาจารย์ปลัดสมเกียรติ ฐานวีโร รองเจ้าอาวาสวัดฑีฆายุการาม จำนวน 3,000 บาท ให้แก่นายสุเทพ พงษ์ไธสงค์ สาธารณสุขอำเภอไทรงาม
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

               ร่วมกันทำความสะอาดศาลาธรรมสังเวช และบริเวรข้างเคียง วัดทีฆายุการาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งพื้นที่ Local Quarantine

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าคณะตำบลหนองไม้กองและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3,8,9 บ้านแม่ยื้อ หมู่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่ 5 บ้านหนองยาง ร่วมกันประชุมหาข้อสรุปและวางแผนการจัดตั้ง Community Isolation ระดับหมู่บ้าน 
ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดทีฆายุการาม  ได้ข้อสรุปดังนี้
1. กำหนดให้ใช้อาคารโรงสีชุมชน บ้านแม่ยื้อ หมู่ 9 เป็นพื้นที่ Community Isolation ของผู้ป่วยโควิดหมู่ที่ 3,4,5,8,9 เพื่อใช้พักคอยและรับ/ส่งต่อรพ.สนาม อำเภอไทรงาม ขนาด 6 เตียง
2. อาหารและเครื่องนอน สำหรับผู้ป่วย ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง โดยนายธงชัย เพ็งภู่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง)
3. จัดให้มีเวรยามคอยเฝ้าและอำนวยความสะดวก จากผู้นำฝ่ายปกครอง อสม. และอพปร.


            ร่วมกันทำความสะอาดโรงสีชุมชน บ้านแม่ยื้อ หมู่ 9และบริเวรข้างเคียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งพื้นที่ Community Isolation

 
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง ร่วมกันประชุมหาข้อสรุปและวางแผนการจัดตั้ง Local Quarantine ระดับหมู่บ้าน วัดทุ่งรวงทอง  ได้ข้อสรุปดังนี้
1. กำหนดให้ใช้ศาลาธรรมสังเวช และบริเวรข้างเคียง วัดทุ่งรวงทอง เป็นพื้นที่ Local Quarantine ของประชาชนหมู่ที่ 4 ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด 
ต้องกักตัวตามมาตรการ 14 วัน 
2. อาหารและเครื่องนอน สำหรับผู้กักตัว ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง โดยนายธงชัย เพ็งภู่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง)
3. จัดให้มีเวรยามคอยเฝ้าและอำนวยความสะดวก จากผู้นำฝ่ายปกครอง อสม. และอพปร.
                    

    

                มีผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเข้าพักที่ศูนย์กักตัว วัดทีฆายุการาม 1 ราย ได้รับการดูแลจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งมีอสม.และอพปร. คอยเฝ้าเวรยามให้ตลอด 24 ชม.
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ 5 บ้านหนองยาง ร่วมกันประชุมหาข้อสรุปและวางแผนการจัดตั้ง Local Quarantine ระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองยาง  ได้ข้อสรุปดังนี้
1. กำหนดให้ใช้ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองยาง เป็นพื้นที่ Local Quarantine ของประชาชนหมู่ที่ 5 ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด ต้องกักตัวตามมาตรการ 14 วัน 
2. อาหารและเครื่องนอน สำหรับผู้กักตัว  ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง โดยนายธงชัย เพ็งภู่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง)
3. จัดให้มีเวรยามคอยเฝ้าและอำนวยความสะดวก จากผู้นำฝ่ายปกครอง อสม. และอพปร.
                    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น