ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

       วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทีม อสม.และชมรมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ใส่ทรายอะเบท

อสม.ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 

วันที่ 26-30 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ หมู่ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ บ้านแม่ยื้อ ม.3 8 9 บ้านทุ่งรวงทอง ม.และบ้านหนองยาง ม.ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

 อสม.ร่วมกันคัดกรองตลาดนัดชุมชนวัดแม่ยื้อ

     วันที่ 11 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 3 8 9 ได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนเข้า ออก ตลาดนัดชุมชนวัดแม่ยื้อ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ณ วัดฑีฆายุการาม (แม่ยื้อ) หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 อสม.ร่วมกันคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

     วันที่ 13-15 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่มาทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ วัดฑีฆายุการาม หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมต้อนรับ ตรวจคัดกรองโควิด-19 อบจ.พบประชาชน
 วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อสม. กลุ่มจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และสาธารณสุขอำเภอไทรงาม ร่วมต้อนรับและติดตามตรวจคัดกรองโควิด-19

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 หน่วยบริการอำเภอไทรงาม "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" หน่วยบริการอำเภอไทรงาม เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน โดยมี นายกฤชทิต ชะนิดไทย นายอำเภอไทรงาม ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไทรงาม และทุกส่วนราชการ ณ วัดฑีฆายุการาม (วัดแม่ยื้อ) หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ติดตามเฝ้าระวังโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

     วันที่ 11 มกราคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)