ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ "รับคนกำแพงเพชรกลับบ้าน"

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.จัดกิจจกรม วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

         วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยื้อ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาส่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะยุงลาย" เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และ รพ.สต. โดยใช้มาตรการ 3 ป 3 โรค และ 5ป 1ข ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 85 คน ค่าดัชนีลูกน้ำ HI:8.64 CI:7.52

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น